ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 1ΕΟ/2018

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι καταρτίσθηκαν από το Α΄ Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για την πλήρωση θέσης του Επόπτη Ο.Τ.Α. Κρήτης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Ε.Σ.Ε.Δ. από την Πέμπτη 4-4-2019 έως και τη Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

Δείτε τους πίνακες