«Βοήθεια στο Σπίτι» - Τι αλλάζει στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Tη δυνατότητα και στους συμβληθέντες το 2011 με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δήμους, οι οποίοι απασχολούσαν κατά την 18η Δεκεμβρίου 2018, είτε οι ίδιοι είτε μέσω νομικών τους προσώπων, συμβασιούχους μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», να προβλέψουν στους ΟΕΥ τους οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών, καθώς και του ίδιου αριθμού με τους ως άνω συμβασιούχους, δίνει εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιείται ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος περί «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Με βάση τον εν λόγω νόμο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύσταση θέσεων μονίμου προσωπικού στους ΟΕΥ των δήμων, στο πλαίσιο της συγκρότησης πάγιων δομών για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα και στους συμβληθέντες το 2011 με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δήμους, οι οποίοι απασχολούσαν κατά την 18η Δεκεμβρίου 2018, είτε οι ίδιοι είτε μέσω νομικών τους προσώπων, συμβασιούχους μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», να προβλέψουν στους ΟΕΥ τους οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών, καθώς και του ίδιου αριθμού με τους ως άνω συμβασιούχους, τηρουμένων πάντα βέβαια των οριζομένων στο ισχύον «Προσοντολόγιο».

Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων εντάσσονται και οι ΟΤΑ α΄ βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του ανωτέρω προγράμματος από νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί προς τούτο με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. , κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος ενεργές, κατά τη 18η Δεκεμβρίου 2018.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το ταχύτερο δυνατό. Αναφορικά με τη διαδικασία τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων και της εν συνεχεία υποβολής των νέων αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο, ισχύουν τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους της υπηρεσίας μας.