Η λήψη σπέρματος σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας πραγματοποιείται είτε μέσω μικροχειρουργικών επεμβάσεων είτε μέσω βιοψίας όρχεων