Εμφανίζεται με επεισόδια μανίας ή υπομανίας που ακολουθούνται από επεισόδια κατάθλιψης