Σε ανακοίνωση νέων θέσεων εργασίας έχουν προχωρήσει δήμοι, μουσεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις, περιφέρειες, δημοτικές επιχειρήσεις κ.α. Το μόνιμο προσωπικό θα απορροφηθεί σε φορείς του υπουργείου Υγείας, στη Βουλή, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, στον ΟΑΕΔ στο ΣΕΠΕ και σε λοιπούς φορείς.

Οι ειδικότητες που ζητούνται κυρίως είναι μηχανικοί, διοικητικοί, νοσηλευτές τεχνίτες κ.α.

122 καθαρίστριες στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας
Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) καθαριστών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ) και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Χρόνος ανεργίας (4 μήνες )
Ανήλικα τέκνα
Βαθμός βασικού τίτλου (δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Εμπειρία ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες) α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες) β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τομέα (έως 120 μήνες)
Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% και
Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, Τ.Θ. 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού( τηλ. επικοινωνίας: 2413-500874).

Έξι στον Δήμο Πειραιά
Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά, και συγκεκριμένα τους εξής:

1 ΔΕ ηλεκτρολόγων εναεριτών
3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπόγειων δικτύων,
1 ΔΕ Χειριστών κομπρεσέρ και
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Γερανοφόρων- Καλαθοφόρων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος,Γραφείο 12, (τηλ. επικονωνίας:213-2022566-250-256) έως 18/04/2019.

137 στις Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων θέσεις:

1 αρχηγός κατασκήνωσης
Βοηθοί αρχηγοί κατασκήνωσης
4 υπαρχηγοί κατασκήνωσης
12 βοηθοί παιδαγωγικού προγράμματος
18 κοινοτάρχες- κοινοτάρχισσες και
100 ομαδάρχες – ομαδάρχισσες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα έως και 04/05/2019.

73 υδρονομείς στον Δήμο Αλμωπίας
Ο Δήμος Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο 2019 ανακοινώνει την πρόσληψη 73 Υδρονομέων Άδρευσης. Η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει αύριο 17/04/2019. Πληροφορίες: Τηλ: 23843 -50206 , 23843-50282. Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

Να έχει την ελληνική ιθαγένεια
Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και
Να μην υπερβαίνει το 60ο ή το 65 αιτιολογημένα.
Έως αύριο οι αιτήσεις για 60 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος
Μέσω γραπτού διαγωνισμού θα προσληφθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος 60 μόνιμοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου λογιστικού, ταμειακού.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β’ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α. Επεξεργασίας κειμένων β. υπολογιστικών φύλλων και γ. υπηρεσιών Διαδικτύου
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει σήμερα και λήγει αύριο 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Το εκπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για 62 μόνιμους πτυχιούχους
Με 62 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – «Enterprise Greece».

Θα προσληφθούν: 56 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 6 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 10 Μαϊου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «αίτηση-υπεύθυνη δήλωση» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτηατ δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση : ΑΣΕΠ Αίτηση για την προκήρυξη 4Κ/2019, Τ.Θ 14308 Αθήνα, Τ.Κ 11510

93 θέσεις στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά ενενήμτα τριών (93) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο αξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-508800)

11 υπάλληλοι στον Δήμο Λάρισας
Η Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ αριθμό. 6/2019 απόφαση Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων:

3 υπαλλήλων υποδοχής ΔΕ
2 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
1 εργάτη γενικών καθηκόντων ΥΕ
3 εργάτες καθαριότητας ΥΕ και
2 νυχτοφύλακες ΥΕ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρίας (Διεύθυνση: Στόμιο Λάρισας, τηλ. 24953-50210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κυρία Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

30 καθαριστές στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περφέρειας Κρήτης
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ΥΕ Καθαριότητας, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71307 Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κυρίας Εργαζάκη Αλεξάνδρας τηλ. επικονωνίας: 2813-413166.

40 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Χαλανδρίου
Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (έως δύο μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Διαχείρησης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο / Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30 Χαλάνδρι στο τμήμα διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. ( Πληρ. Ε. Κορομάντζου τηλ. 2132023862-865)

31 εποχικοί στο Δήμο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας
Ο Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 31 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1 Τ.Κ.190 03 – Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την στο τμήμα προσωπικού, υπόψη κυρίας Βασιλικής Σωτηρίου ή κυρίας Βασιλικής Πεπέλη (τηλ. 22990-20118 ή 20135).

24 Εργάτες στον Δήμο Κιλκίς
Ο δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά 24 ατόμων.

Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς Αμπέλων 4 (Β’ Εργατικές κατοικίες) Τ.Κ. 61100 Κιλκίς απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας υπόψη κ. Δαμιανού Αντωνιάδη (τηλ. επικοινωνίας: 23410-75234 και 23410-75235).

1.116 μόνιμοι υπάλληλοι σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία αιτήσεων για την προκήρυξη του υπουργείου Υγείας. Συνολικά θα προσληφθούν 1.116 μόνιμοι υπάλληλοι.

Ανάμεσα στις ειδικότητες θα είναι: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Γραμματέων κ.α.

Θα απασχοληθούν 110 άτομα.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

12 μόνιμες προσλήψεις στη Βουλή
Έως τις 23 Απριλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για 12 θέσεις τακτικού προσωπικού στη Βουλή των Ελλήνων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες μέρες και ώρες 08.00 – μέχρι 14.00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr.

55 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Λάρισας
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας που εδρεύει στον Δήμο Λαρισαίων και συγκεκριμένα τους εξής:

13 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
7 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων
5 ΔΕ Οδηγών φορτηγών (Γ Κατηγορίας) – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων
8 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών
3 ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή)
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
1 ΥΕ Καθαρίστρια
9 ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρμα Τυχερού, ΤΚ 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Θωμαϊδου Άννας (τηλ. 2410687103, 104, 112)

17 οικοδόμοι στη ΔΕΥΑ Κω
Η δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 17 ατόμων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22420-23915

15 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτ. Ελλάδας
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία» ανακοινώνει τη σύναψη μίσθωσης έργου 15 ατόμων για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2623360200- 26233-60221.

90 προσλήψεις στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»
Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 90 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΑΟΝΑ « Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Λ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα, Τ.Κ. 115 22, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ. Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κ. Καββαδία Αριστείδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 6409129,210-6409520,210-6409363,210-6409640)

The post ΟΑΕΔ: Ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας appeared first on dimarxos.gr.