Προσλαμβάνεται καλλιτεχνικό προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. 

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Β και Γ):

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τις θέσεις: 

mousikoi1

mousikoi2

mousikoi3

mousikoi4

mousikoi5

mousikoi6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, όπου αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε έως δύο (2) κωδικούς θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (Courier), στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : οδός Βεργίνας 218Α, 66133 Δράμα, τηλ. 2521047022, στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00π.μ.-15.00μ.μ.), συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά.:

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, απολυτηρίου Λυκείου και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή εγγραφής στα οικεία δημοτολόγια, κατά περίπτωση.
5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6) Βιογραφικό σημείωμα.
7) Βεβαίωση ανεργίας (εφόσον ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.).
8) Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας :

Για όλες τις περιπτώσεις, είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι ως εξής: (1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
·Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
·Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
· Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
9) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται αν ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος, μόνιμος ή ΙΔΑΧ και αν ναι σε ποια υπηρεσία υπηρετεί.
10) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• το έτος γεννήσεως του υποψηφίου.
• ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι
εγγεγραμμένος.
• η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
• κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητάς του, για την υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ιδιαίτερα εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.
• αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, και εφόσον εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία.
• ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση και δικαστική αντίληψη και
• ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ. 22 του Π.Δ. 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ