27 νέες προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

27 νέες προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει άμεσα’προσλήψεις εποχικού προσωπικού είκοσι επτά (27) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για τα Υποκαταστήματα ΕΛΓΑ, 3 στο Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης, 13 στο Υποκατάστημα Βέροιας, 3 στο Υποκατάστημα Καβάλας, 3 στο Υποκατάστημα Κοζάνης, 2 στο Υποκατάστημα Λάρισας και 3 στο Υποκατάστημα Πάτρας με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 81/01-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΟ46ΨΧΞ5-7ΛΒ) εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί λόγω πολύ έντονης καιρικής δραστηριότητας στις γεωγραφικές περιοχές των ανωτέρω Υποκαταστημάτων που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων που συνοδεύονται από ισχυρές χαλαζοπτώσεις και ανεμοθύελλα. Τα φαινόμενα έχουν τις περισσότερες φορές τοπικό χαρακτήρα, αλλά είναι συνεχή και αλληλοκαλύπτουν τις ίδιες περιοχές με αποτέλεσμα να προκαλούν πλημμύρες και καταστροφή των καλλιεργειών καθώς τα νερά δεν προλαβαίνουν να απορροφηθούν, παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι με προϋπηρεσία στον ΕΛΓΑ και θα καταταγούν σύμφωνα με αυτήν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων) είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δνση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : proslipseis@elga.gr μέχρι την Τετάρτη 10 – 07 – 2019, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ να δηλώσουν έως τρία (3) Υποκαταστήματα (Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Καβάλας, Κοζάνης, Λάρισας και Πάτρας ) καθορίζοντας σειρά προτίμησης (1Π, 2% 3Π).
Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων) θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, β) Τίτλο σπουδών,
γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.
Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΕ Γεωπόνων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ β) στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α, (www. elga.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα την διαδρομή: Διαγωνισμοί Προσλήψεις Προσωπικού Εποχικό Προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής Θα πρέπει η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: proslipseis@elqa.gr . Για την επιβεβαίωση της παραλαβής θα αποστέλλεται από τον ΕΛΓΑ σχετικό μήνυμα. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή. „

Επισημάνσεις:
1. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών ζημιών στην φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.
2. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για τη μετάβασή τους στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, διότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο για το σκοπό αυτό.

3. Αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο η διατήρηση Καταστήματος Γεωργικών Φαρμάκων σε περιφερειακή ενότητα της γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης
4. Οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού , ο οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με απόφασή του το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, με έδρα την έδρα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος.

Περισσοτερα ΕΔΩ